Laster siden...

HMS-plan for Eventyrlia Huseierforening

Revidert mars 2016

Arbeidsrutine

Sameiets styreleder har det overordnede ansvaret for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Før generalforsamling:
HMS-planen skal gjennomgås og revideres av styret.

Etter generalforsamling:
Beredskapslisten i HMS-planen og hjemmesidene på www.eventyrlia.no oppdateres med det nye styrets navn og telefonnumre. Ett av styremedlemmene utnevnes til å ha ansvar for å følge opp datoer for internkontrollene, og holde oversikt over HMS-planen.

Beredskap

Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer.

Informasjon

Nye beboere skal få HMS-planen tilsendt fra forretningsfører sammen med vedtekter og husordensregler. Det deles ut informasjonsskriv til beboerne ved behov. Det henger oppslagstavler ved postkasser. Her vil det bli hengt opp informasjonsskriv fra styret.

Vedlikehold

Lekeapparater, garasjer og boder behandles/males ved behov. Oppmerkingen på gjesteparkeringsplassene skal være godt synlig.

Lekeplass og utstyr

Huseierforeningens lekeplasser skal tilfredsstille kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Mortensrudhøyden Velforening gjennomfører årlig internkontroll av lekeplassene på området. Styret får tilsendt rapporten.

Huseierforeningen har ansvar for vedlikeholdet av lekeplassene, slik at skader på utstyret ikke fører til fare. Sanden i sandkassene skiftes ved behov.

Fjernvarmesentralene

Hver enkelt eier har ansvar for fjernvarmesentralen i teknisk bod i sitt eget hus. Hafslund Varme har ansvar for forsyningsdelen av varmevekslerne.

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget i garasjer/boder kontrolleres årlig av autorisert installatør.

Huseierforeningen bruker autorisert installatør ved installasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Sikringsskap for strøm til garasjene står ved hushjørnet til Jordstjerneveien 90. Måler avleses 1. januar hvert år. Det må ikke kobles til fryser, kjøleskap e.l. i garasjene. Stikk i garasjene må heller ikke benyttes til lading av el-bil da dette kan medføre brannfare.

Den enkelte huseier har ansvaret for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet. Det er krav om at autorisert installatør utbedrer feil. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler beboerne til IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt.

Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

Brannvernutstyr

Den enkelte huseier har ansvar for brannvernutstyret i sin bolig.

Røykvarsleren skal høres tydelig på soverom når døren er lukket. Beboer har ansvar for vedlikehold og overvåking av egne røykvarslere. Vedlikehold er bl.a. testing av strømforsyning og back-up-batteri og sjekke at varsleren ellers virker tilfredsstillende. For boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Sameier må selv skifte egne røykvarslere.

Brannslangen må rulles ut, testes og sjekkes for feil minst en gang om året.

I tillegg anbefales det å ha minst ett håndslukkeapparat og et brannteppe. Det er beboers ansvar at de er i forskriftmessig stand.

Peis, ovn og pipeløp

Installasjon av peis eller ovn skal godkjennes av en med autorisasjon. Installasjon skal meldes til Oslo Kommune på eget skjema. Feiing og tilsyn vil da varsles og utføres av Oslo Kommune Brann og Redningsetaten ved behov.

Våtrom og ventilasjon

Den enkelte huseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen boenhet.

Personlig verneutstyr

Under dugnader har styret ansvar for at beboere som bruker sameiets utstyr har påkrevd verneutstyr og opplæring.

Bruk av arbeidsutstyr

Styret har ansvar for huseierforeningens utstyr og for at det brukes og lagres på en forsvarlig måte.

Dugnad

Det avholdes felles dugnad minst en gang pr. år der det ryddes på fellesområder, søppelskur vaskes og garasjer feies. Styret har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver og se til at arbeidet utføres forsvarlig. Styret samarbeider med huseierne om dugnadsoppgaver.

Styret stiller med førstehjelpsutstyr under dugnaden.

Avfall, privat avfall

  • Husholdningsavfall skal være i egnet pose og knytes før det kastes i søppelboksene. Flytende veske tømmes før beholder pakkes i plastpose og legges i søppelboksene. Er søppelkontaineren full, gå til neste.
  • Papp og papir legges i egne søppelbokser.
  • Isopor er plast og legges i blå pose og kastes sammen med grønn pose og restavfall.
  • Glass og metall legges i spesialbeholder ved Eventyrlia barnehage.
  • Batterier (ikke bilbatterier), lyspærer og lysstoffrør leveres til returpunkt på Mortensrud Torg.
  • Alt annet avfall kjøres bort av beboer. Dette betales av beboerne selv. Nærmeste miljøstasjon er Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo.
  • Huseierforeningen/velforeningen leier inn kontainere til avfall (privat og sameiets) minst en gang i året. Spesialavfall skal ikke legges i disse kontainerne med mindre det er opplyst om at det er tillatt.
  • Huseierforeningen rengjør/rydder søppelskapene på dugnader. Hver enkelt huseier har ansvar for å holde det ryddig rundt søppelskapene og ikke plassere gjenstander utenfor disse.

Skadedyrbekjempelse

Huseierne er ansvarlig for å overvåke egne boenheter med hensyn til insekter, maur, rotter etc. I første omgang prøver beboer selv å bekjempe dette. Hvis ikke noe hjelper, kontaktes styret. Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse og faresignaler og forhåndsregler skal tas til etterretning.

Kun autoriserte skadedyrbekjempere har lov til å benytte skadedyrbekjempende midler av meget giftig art. Dette er midler med kroniske langtidsvirkninger. Den som skal bekjempe skadedyr, har plikt til å bruke et middel og en metode som gir minst mulig skadevirkninger på miljø og helse, men likevel gir ønsket resultat. Innleid skadedyrbekjemper har opplysningsplikt om tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr og eventuelle skader. Det skal gis nabovarsel.

Huseierne har plikt til å opplyse skadedyrbekjemper om at alle regler må følges. Autoriserte skadedyrbekjempere skal ha kunnskap om og arbeide ut fra disse reglene.

Huseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, skal sende inn utfylt skadedyrskjema til styret for arkivering.