Laster siden...

Ordensregler for Eventyrlia Huseierforening

Vedtatt på årsmøtet den 05/06-2007
Sist endret på årsmøtet 14/04-2016
Ordensreglene inngår som en del av det felles ansvaret for et pent og ryddig felleskap. Ro og orden i området er en forutsetning for at alle kan bo og trives sammen.

§1

Ro på fellesområder

Innflytting, modernisering, reparasjoner osv. av rekkehusene som medfører banking, saging, sliping, boring og lignende støyende aktiviteter, bør forekomme mellom 09.00-22.00 på hverdager og i helgene. Annen type støy som musikk og sammenkomster bør ikke forekomme mellom 23.00-09.00. Ved spesielle anledninger bør naboer varsles i god tid før for eksempel en planlagt sammenkomst som kan medføre støy ut over disse tidspunktene. Støyende og forstyrrende aktiviteter skal ikke forekomme på fellesområder som lekeplasser og andre fellesarealer mellom kl 22 og 08.

§2

Kjøring på området

Kjør forsiktig og vis hensyn.

§3

Oppheng av skriv og plakater på fellesområder er forbudt

§4

Fellesområder og avfall

Alle beboere er ansvarlig for at fellesområder og eiendommer holdes ryddige. Søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i miljøskapene. Kast aldri brennende avfall som sigarettstumper og lignende i miljøskapene. Matavfall og plast skal kildesorteres etter Oslo Kommunes retningslinjer. Papp og papir kastes i egne miljøskap. Glass og metall kastes i kontainer ved Eventyrlia barnehage. Batterier (ikke bilbatterier), lyspærer og lysstoffrør leveres til returpunkt på Mortensrud Torg ved KIWI. Spesialavfall skal leveres til miljøstasjoner. Nærmeste miljøstasjon er Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien, 1279 Oslo. Tomtene bør holdes ryddige og se pene ut for at Eventyrlia skal bli et trivelig og hyggelig felleskap.

§5

Parabolantenner og andre antenner

Parabolantenner og andre antenner som ønskes oppsatt, skal settes opp på eiendommen. Det er forbudt å sette opp antenner på andres eiendommer eller fellesområdet. Ved brudd på denne regelen har styret anledning til å fjerne antennen på eiers bekostning. Parabolantenner må settes opp forsvarlig og bør settes opp på en slik måte at nabolaget ikke sjeneres.

§6

Parkering

Parkering av biler er forbudt på fellesområder utenfor de oppmerkede parkeringsplassene. Overtredelse vil medføre borttauing uten varsel for eiers regning. Gjesteparkeringsplasser er kun for gjester. Beboere skal benytte seg av egen tildelt parkeringsplass. Styret kan gi midlertidig dispensasjon til parkering på fellesarealene og gjesteparkering.

§7

Uteareal

Felles grøntarealer skal benyttes med omtanke, slik at disse områdene ser velstelte ut. Det er hver beboers plikt å påse at plen og beplantning blir vernet om.

§8

Dyrehold

Hunder skal føres i bånd innenfor huseierforeningens områder. Hunder bør ikke luftes på lekeplasser og andre steder hvor barn leker, på huseierforeningens områder. Eventuelle etterlatenskaper må umiddelbart fjernes av den enkelte dyreeier. Enhver dyreeier forplikter seg til å erstatte skader forårsaket av dyret.

§9

Endring av fasader og utearealer

Ved alle betydelige endringer av rekkehusenes fasader og utearealer må styret varsles, og ved eventuelle større inngrep må dette byggesøkes. Ta kontakt med styret ved eventuelle uklarheter.

§10

Garasje

Beboere med garasje påser at garasjedørene holdes låst. Det er ikke tillatt å benytte vanlig strømuttak i garasjene til å lade el-biler. Det er ikke tillatt å ha kjøleskap, fryser eller lignende tilkoblet strøm i garasjene.

§11

Fyrverkeri

Det er ikke tillatt å skyte opp fyrverkeri eller lignende fra fellesområder. Ved oppskyting av fyrverkeri fra den enkelte beboers eiendom må det utvises stor forsiktighet og tas hensyn til andre beboere og deres eiendom slik at ingen utsettes for fare. De til enhver tid gjeldende lover og regler om bruk av fyrverkeri skal overholdes. Hver beboer er selv ansvarlig for opprydding etter oppskyting av fyrverkeri fra vedkommendes eiendom.

§12

Vær mot andre som du ønsker andre skal være mot deg