Parkeringsbestemmelsene regulerer parkering på gjesteparkering og fellesområder i Eventyrlia. Bestemmelsene skal gjøre det enklere for beboerne og deres gjester å kjøre inn på området og sørge for enklere tilgang til parkeringsplasser for beboernes gjester.

Parkeringskontroll

Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene er satt bort til et parkeringsselskap. Overtredelse av bestemmelsene kan medføre ileggelse av kontrollavgift. Parkeringskontrollen går på bilens registreringsnummer. Bilnumre må derfor oppgis til parkeringsselskapet. Blir et kjøretøy ikke registrert, kan eieren få kontrollavgift. Beboere får en ukes frist til å melde inn ny-/omregistrerte biler i registeret til parkeringsselskapet. Parkeringsbestemmelsene gjelder også for moped, scooter og motorsykkel.

Beskrivelse av parkeringsplasser

Det er to typer parkeringsplasser i Eventyrlia

 1. Gjesteparkeringsplasser. Disse finnes på tre ulike områder og er skiltet. Én plass er for bevegelseshemmede (ikke beboer) med gyldig P-bevis for slike plasser utstedt fra hjemkommune.

 2. Reserverte plasser i egne garasjer og garasjehus. Garasjehusene befinner seg under Ridderlia (Jordstjerneveien 46, 50 og 52). Alle beboere har fått tildelt en plass i garasje eller garasjehus.

Gjesteparkeringsplasser

 1. Gjesteparkeringsplassene er for gjester til Eventyrlia. Det er ikke tillatt å parkere her med bil som tilhører beboerne eller firmabil. Beboerne skal benytte sin egen reserverte plass eller opparbeidet areal på sin egen tomt.

 2. Det tillates ikke å parkere kjøretøy med totalvekt over 7500 kg, vare-/campingvogn, tilhenger eller uregistrerte kjøretøy på gjesteparkering.

 3. Gjester tillates parkering i inntil 3 døgn uten spesiell registrering uavhengig av om bilen har vært flyttet i mellomtiden.

 4. Gjester som av ulike grunner må parkere over et lengre tidsrom utover 3 døgn skal tilkjennegi seg med synlig plassert og gjeldende parkeringsbevis med angitt tidsperiode for hvor lenge de har fått tillatelse til å benytte gjesteplassen. Midlertidig parkeringsbevis utstedes av styret i Eventyrlia Huseierforening.

 5. Det tillates ikke parkering for gjester/beboere fra nærliggende borettslag på våre gjesteparkeringsplasser.

 6. Alle parkerte/hensatte kjøretøy utenfor oppmerkede/anviste plasser vil kunne ilegges kontrollavgift umiddelbart.

Reserverte plasser

 1. Beboere kan anmode parkeringsselskapet om assistanse dersom fremmed bil er parkert på reservert plass. Det håndheves ved ilegging av kontrollavgift (samt borttauing ved behov). Beboer som rekvirer slik håndheving skal legitimere seg overfor parkeringsselskapet før kontrollavgift ilegges.

 2. Det tillates å parkere varevogn, tilhenger samt uregistrert kjøretøy på reserverte plasser dersom det ikke er til hinder for annen parkering eller medfører brann-/forurensningsfare eller forsøpling. Det er ikke tillatt å benytte reservert plass til parkering av slike kjøretøy/tilhenger for så å parkere registrert kjøretøy på gjesteparkering.

Fellesområdene utenfor gjesteparkeringsplasser

 1. Det tillates ikke å parkere på fellesområder utenfor oppmerkede gjesteparkeringsplasser.

 2. Det gis tilgang til å stå på fellesområder/gjesteparkering ved av/pålessing i inntil 15 minutter dersom det ikke er til hinder for annen ferdsel. For beboere/gjester med handicap-bevis gis det tilgang til stans for av/pålessing i inntil 30 minutter.

 3. Det tillates parkering for "offentlige kjøretøy i tjeneste".

 4. I anledning spesielle, større arrangement der det ventes mange gjester, kan styret inngå avtale om tillatt parkering på fellesområder dersom det ikke er til hinder eller sjenanse. Gyldig parkeringsbevis skal være lett synlig.

For håndverksbiler gjelder følgende unntak

Det tillates parkering dag og kveld for legitimerte håndverksbiler i aktiv tjeneste, dersom det ikke er til hinder for annen parkering eller ferdsel. Dersom opphold av håndverksbil overstiger 3 døgn, skal parkeringsbevis utstedes av styret.

Ved flytting

Beboere bes ta kontakt med styret for utstedelse av parkeringsbevis for flyttebil.