Laster siden...

Vedtekter for Eventyrlia Huseierforening

Vedtatt på stiftelsesmøte den 14/12-2006
Sist endret på årsmøtet den 20/04-2015

§1

Navn

1.1

Huseierforeningens navn er Eventyrlia Huseierforening, og pliktig evigvarende medlemskap i foreningen er pålagt hjemmelshaverne til gnr 179, bnr 40 til og med 73 i Oslo kommune.

§2

Formål og virkemidler

2.1

Ivareta medlemmenes felles eierinteresser i eiendommen, gnr 179, bnr 39 som eies av området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø.

2.2

Huseierforeningen skal ivareta drift- og vedlikeholdsansvar for alle fellesarealer i gnr 179, bnr 39, herunder felles adkomstveier, stikk- og gangveier, parkeringsanlegg, bodanlegg, returstasjoner og lekeplasser med tilhørende utstyr. Huseierforeningen skal også ivareta felles brann- og skadeforsikring for gnr 179, bnr 40 til og med 73.

2.3

Huseierforeningen er forening og skal registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund.

§3

Huseierforeningens geografiske område

3.1

Huseierforeningens område er slik: Jordstjerneveien nr 54 til og med nr 113 + fellesområde. I tillegg skal huseierforeningen forestå felles administrasjon av parkeringsplasser tilhørende huseierforeningen i gnr 179, bnr 97, Oslo kommune. Huseierforeningens område er vist på vedlagte situasjonskart som inngår som en del av nærværende vedtekter.

§4

Juridisk person

4.1

Huseierforeningen er en forening med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§5

Medlemskap

5.1

Huseierforeningen består av samtlige hjemmelshavere i gnr 179, bnr 40 til og med 73 i Oslo kommune.

5.2

Medlemmet godtar gjennom sitt eierskap huseierforeningens vedtekter og formål og må også betale sin forholdsmessige andel av de til enhver tid fastsatte felleskostnader, som samlet representerer foreningens driftskapital. Felleskostnader faktureres månedlig det enkelte medlem av huseierforeningen.

§6

Budsjett og felleskostnader

6.1

Styret fremlegger forslag til budsjett for behandling på huseierforeningens årsmøte, som danner grunnlaget for innkreving av felleskostnader fra medlemmene.

§7

Årsmøte

7.1

Huseierforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

7.2

Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme.

7.3

Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Innkomne forslag
 • Planer for kommende år og budsjett
 • Valg av:
  • Leder (særskilt valg)
  • To styremedlemmer
  • Et varamedlem
  • En revisor

7.4

Det velges en møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Møteleder behøver ikke være medlem i foreningen. Protokollen fra årsmøtet sendes samtlige medlemmer.

7.5

Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Hvis et styremedlem har fratrådt i løpet av det første året av perioden sin, velges et nytt styremedlem for ett år, slik at de to styremedlemmene er på valg annethvert år. Varamedlem og revisor velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

7.6

Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

7.7

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

§8

Ekstraordinært foreningsmøte

8.1

Ekstraordinært foreningsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller at minst 5 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr § 7. Innkallingsfristen for ekstraordinært foreningsmøte er minst 5 dager.

§9

Medlemsmøte

9.1

Medlemsmøter utenom det ordinære årsmøtet avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§10

Huseierforeningens ledelse (styret)

10.1

Huseierforeningen ledes av et styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Varamedlemmet kan møte på samtlige styremøter.

10.2

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Stå for foreningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • Forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

10.3

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

10.4

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

10.5

Styret har disposisjonsrett over foreningens felles midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet innenfor rammene av årlig budsjett. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller to styremedlemmer før utbetaling.

10.6

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

10.7

Lederen og ett styremedlem i fellesskap forplikter sameiet og tegner huseierforenings navn. Styret kan gi prokura.

§11

Vedtektsendringer

11.1

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært årsmøte eller ekstraordinært foreningsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart, eller fra det tidspunkt som årsmøtet/ekstraordinære foreningsmøtet bestemmer.

§12

Oppløsning, sammenslutning, deling

12.1

Oppløsning av huseierforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte, og forutsetter offentligrettslig prinsippgodkjennelse før behandling i årsmøtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært foreningsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas enstemmig. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om ikke valg foretas.

12.2

Huseierforeningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse blir stående disponibelt for fremtidige vel- eller foreningsstiftelser innenfor det samme geografiske område. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

12.3

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innehentes samtykke fra sameiets kreditorer.