Laster siden...

Vedtekter for Mortensrudhøyden Velforening

Vedtatt 28.10.2008
Sist endret 03.06.2015

§1

Navn

Foreningens navn er: Mortensrudhøyden Velforening

§2

Formålsparagraf

Mortensrudhøyden Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst 3/4 flertall i styret for å ta opp slike saker.

§3

Velforeningens geografiske område

Området er inntegnet på et vedlagt kart og inngår som en del av vedtektene. Alle husstander innenfor avmerket område inngår i velforeningen.

§4

Drift- og vedlikehold av felles infrastruktur

Mortensrudhøyden Velforening har ansvaret for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, herunder:

 • Snømåking på velforeningens veier, gjesteparkeringsplasser og gangstier.
 • Belysning på velforeningens veier, gjesteparkeringsplasser og gangstier.
 • Grøntanlegg, beplantning og klipping på fellesområder utenom de enkelte sameier, huseierforeninger, borettslag og barnehage.
 • Skilting, bommer til veier, overvannskummer og ledninger. Felles dugnader og koordinering av felles velferdstiltak.
 • Ballbingen.
 • Gjennomføre årlig internkontroll av lekeplassene for å sjekke at utstyret er i henhold til regelverket. Rapport sendes til medlemmene i velforeningen.
 • Det enkelte sameie, huseierforening, borettslag og barnehage er ansvarlig for jevnlig vedlikehold og utbedring av feil og mangler ved lekeplassene på sine fellesområder. De avgjør selv om de vil rive eller installere nye lekeapparater, avvikle eksisterende eller opprette nye lekeplasser. Det kan søkes om midler fra Mortensrudhøyden Velforening til vedlikehold, oppføring eller riving av lekeapparater.

§5

Medlemskap

Alle husstandene som ligger, og som i fremtiden kommer til å ligge, i velforeningens område, er pliktige medlemmer. Beboerne representeres imidlertid av en representant fra styret i hvert sameie, borettslag, hver huseierforening og Eventyrlia barnehage, heretter benevnt medlemmene.

§6

Styret

Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minst en representant fra hvert av de sameier, borettslag, huseierforeninger og barnehagen som etableres innenfor området i henhold til § 3. Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med; leder, nestleder og de øvrige blir ordinære styremedlemmer. I tillegg kan det utpekes inntil ett personlig varamedlem per styremedlem.

Styret skal:

 • innkalle til og holde årsmøte
 • iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • forvalte foreningens eiendeler I eiendom, samt føre kontroll med foreningens økonomi
 • etter behov opprette komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter
 • representere foreningen utad
 • fastsette årlig kontingent

Styret holder møte når leder bestemmer, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Styremøtet ledes av styreleder, er styreleder ikke til stede, skal styret velge møteleder. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak. Styret er beslutningsdyktig når minimum 5 styrerepresentanter er til sted i henhold til lovlig innkalling. Hvert sameie, borettslag, hver huseierforening og barnehagen har en stemme hver på styremøter. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Styreleder sammen med ett styremedlem forplikter i fellesskap foreningen.

§7

Kontingent

Styret fastsetter medlemskontingenten. Giro for innbetaling av kontingent sendes ut til medlemmene, som krever inn beløpet over felleskostnadene. Eventuell frivillig deltakelse i velforeningen faktureres direkte til den enkelte deltaker.

Kontingenten fastsettes etter m2 BRA:

Navn Areal
Eventyrlia Huseierforening 4.270m2
Løvlia Huseierforening 2.574m2
Ridderlia boligsameie 2.988m2
Boligsameiet Solbakken Mortensrud 1.950m2
Jordstjerne boligsameie 2.223m2
Solhellinga borettslag 4.506m2
Solhellinga boligsameie 4.051m2
Eventyrlia barnehage 635m2
Huseierforeningen Mortensrudhøyden 5.328m2
Skogstjernen Mortensrud Boligsameie 6.920m2
Sameiet Bispeluelia 5.922m2

§8

Økonomi

Velforeningen skal føre regnskap og lage budsjett. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

§9

Årsmøte

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen. Hvert sameie, huseierforening, borettslag og barnehage har en - 1 - stemme hver. Saker avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke annet er nevnt i vedtektene. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minimum 5 styremedlemmer er til stede i henhold til lovlig innkalling.

Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Godtgjørelse til leder
 • Innkomne forslag
 • Valg av styremedlemmer

Revisor tjenestegjør til ny revisor blir valgt. Det velges møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger, og eventuelle dissenser protokollføres.

§10

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr § 9. Innkallingsfristen for ekstraordinært årsmøte er minst 5 dager.

§11

Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 dels flertall, innkalles ekstraordinært årssmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas enstemmig. Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og fa'r stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.

§12

Vedtektsendringer

Eksisterende vedtekter kan bare endres av ordinært/ekstraordinært årsmøte. Avstemming avgjøres ved minst 2/3 flertall. Endring av § 11 krever enstemmighet.

§13

Registrering i enhetsregisteret

Velforeningen skal registreres i enhetsregisteret og opplysningene skal oppdateres i forbindelse med valg av nytt styre og vedtektsendringer.

VEDLEGG

I. Kart over området i henhold til § 3.

Kart over Mortensrudhøyden
Klikk på kartet for å forstørre det